Jan Pávek | Čs. armády 747 | 564 01 Žamberk
Navštivte náš E-shop
rychlá podpora
pavek@janpavek.com
přímá linka
+420 721 841 832
Drobečková navigace

Úvod > Obchodní podmínky

Nejčastější dotazy (FAQ)

Za jak dlouho od objednání se můžu těšit na výrobky? 

Jelikož žádný z vystavených výrobků není držen skladem a všechny výrobky se vyrábí na objednávku je rozsah výrobní lhůty ve většině případů 3 až 12 týdnů od přijetí platby. Samozřejmě pokud je to v našich možnostech, snažíme se zakázky odbavovat co nejdříve. (blíže viz 4.8 a 4.9 obchodních podmínek). Pokud na výrobek vážně spěcháte (odlet na misi, termín cvičení, dar k narozeninám...) je možné objednávku vyřídit přednostně za expresní příplatek (viz 4.11 obchodních podmínek).

Mohu si Vaše výrobky objednat na dobírku?

Objednávka na dobírku není možná. Všechny výrobky z naší nabídky se vyrábí na objednávku (výrobky nedržíme skladem) a výrobní lhůta začíná plynout po uhrazení plné ceny na náš bankovní účet (viz 4.1 obchodních podmínek). Platbu je možné provést bankovním převodem, případně je možné použít platbu online (platební brána).

Jakou poskytujete záruku na své výrobky?

Záruka na výrobky je určena zákonem na 24 měsíců od data nákupu. V našem sortimentu naleznete i výrobky, které mají záruku prodlouženou na 3, 5 a 10 let. U opasků EDC Cobra belt je záruka dokonce doživotní.

Jsem příslušník ozbrojených složek/Integrovaného záchranného systému. Dáte mi nějakou slevu?

Ano, jako příslušník ozbrojených složek, či složek IZS máte v našem eshopu slevu 10% na veškeré výrobky. Postup uplatnění slevy NALEZNETE ZDE.

 

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen jako „OP“)

 

prodávajícího:

Jan Pávek

IČ: 009 62 244

se sídlem: Čs. Armády 747, Žamberk 564 01

Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní živnostenský úřad, pod č.j.:
18579/2012/ZIV/HAMH-522.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto OP prodávajícího Jan Pávek(dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.janpavek.com a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „E-SHOP“).

1.2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

 1. za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná,
 2. podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění OP může prodávající kdykoli jednostranně změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří rovněž sdělení před uzavřením kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

1.6. Zákazník bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi ním a dodavatelem, stejně jako veškerá dokumentace, střihy a jiná technologická dokumentace, know-how, veškeré citlivé informace získané od dodavatele, platební doklady, cenové nabídky apod. jsou důvěrného charakteru a zavazuje se výše uvedené neposkytnout k nahlížení ani užívání třetí osobě. Porušení tohoto odstavce bude řešeno právní cestou.

 

2. Sdělení prodávající před uzavřením kupní smlouvy

2.1 Prodávající prohlašuje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek jednotlivého operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy),
 2. neuzavírá kupní smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
 3. kupní smlouvou lze uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž pokud vznikne z důvodu potřeby na straně kupujícího překlad textu smlouvy do cizího jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce,
 4. veškerá prezentace zboží umístěná v E-SHOPU je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije,
 5. ceny jednotlivého zboží jsou v E-SHOPU uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží a balné se liší podle zvolené metody dodání, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady (platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky).
 6. nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-SHOPU; tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek,
 7. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží:
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž odstoupit od smlouvy lze i bez uvedení důvodu a toto odstoupení musí zaslat kupující na adresu sídla prodávajícího, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy obsažený v těchto OP v čl. 6.2.,
 8. v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
 9. přijatá objednávka kupujícího včetně jejího potvrzení ze strany prodávajícího bude spolu s aktuálním znění OP archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná,
 10. prodávající uvádí, že přijal kodex chování, kterým by se museli jeho zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s prodávajícím řídit,
 11. v případě existence jakékoliv stížnosti má prodávající primárně zájem na mimosoudní řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat emailem na adresu pavek@janpavek.com popřípadě písemně na adresu sídla prodávajícího. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů,
 12. dozorovým a kontrolním orgánem státní správy jsou zejména Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, apod. (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávku v rámci E-SHOPU. Objednávka obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.2. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.3. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a při komunikaci s prodávajícím. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího (akceptací), které je prodávajícím zasíláno kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Přílohou tohoto oznámení je rovněž aktuální znění OP.

3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, případně poškozovaly dobré jméno prodávajícího.

4. Cena zboží, platební podmínky a dodací lhůty

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícím bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 670100-2209800470/6210 vedeným u mBank (dále jen „účet prodávajícího“). Nebo uhradit pomocí platby online (platební brána GoPay).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. V případě nevyplnění, nebo chybného vyplnění variabilního symbolu počítačový systém prodávajícího nemůže bezpečně identifikovat platbu a spárovat ji s přijatou objednávkou. V takovém případě systém prodávajícího objednávku eviduje jako nezaplacenou a neuvolní ji pro výrobu. Upozorňujeme, že výrobní lhůta pro zhotovení objednávky se může tímto prodloužit.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví ,ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, kupujícímu doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího, případně přiloží v tištěné formě do zásilky.

4.9. Kupující bere na vědomí, že zboží vystavené na eshopu www.janpavek.com není drženo skladem a je vyrobeno na zakázku (objednávku) až po přijetí platby od kupujícího (výjimku tvoří pouze položky zřetelně označeny jako "zboží skladem"). Pokud je tak u výrobku uvedeno, je prodávající přímým výrobcem nabízeného zboží.

4.10. Výrobní lhůta, tedy čas potřebný na realizaci zakázky je stanoven na 3-12 týdnů od přijetí platby dle vytížení výrobních kapacit prodávajícího. V případě nutnosti naskladnění materiálu ze zahraničí, složitého výrobního provedení, velkoobjemové zakázky, vyřizování přednostních zakázek pro ozbrojené složky, zdravotních důvodů, technických důvodů, dovolených atp. je možné po dohodě s kupujícím výrobní lhůtu prodloužit.

4.11. Zakázky jsou vyřizovány v pořadí, jaké určí prodávající.

4.12. Za expresní příplatek lze provést přednostní vyřízení objednávky. Cena této služby je stanovena ve výši 40% kupní ceny zboží.

4.13. Na základě vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího je možné zhotovit výrobek/výrobky se zárukou exkluzivity. Duplikace výrobku chráněného zárukou exkluzivity je možná pouze na základě písemného povolení kupujícího, který si záruku exkluzivity s dodavatelem dojednal. Tato služba je vhodná například pro vlastní nápady, design nového výrobku atp. Cena této služby se posuzuje individuálně.

5. Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a zároveň uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně veškerých nákladů na jeho dodání. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází již převzetím zboží kupujícím.

5.2. Kupující na sebe v rámci uzavřené kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

(blíže viz ust. § 1837 občanského zákoníku)

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu OP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na elektronickou adresu pavek@janpavek.com

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn i bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit. V případě zaplacení kupní ceny vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním způsobem na bankovní účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Odstoupení OD KUPNÍ SMLOUVY v ostatních případech (kupní smlouva není uzavírána s kupujícím v postavení spotřebitele)

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, jestliže:

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo
 2. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, anebo
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a) DPD Kurýr - Cena 150Kč. Zásilka je přepravována společností DPD. Zásilka má sledovací číslo, které Vám bude automaticky odesláno SMS zprávou a/nebo e-mailem den před doručováním. V den doručení Vám systém společnosti DPD automaticky odešle tzv. doručovací okno (přibližný čas doručení) a číslo na řidiče. V ceně služby jsou tři doručovací pokusy. Termín doručení lze telefonicky, nebo v aplikaci DPD posunout. Stejným způsobem lze změnit i doručovací adresu. Zásilka je pojištěná do hodnoty 50.000Kč a v případě ztráty, nebo poškození zásilky prodávající garantuje kupujícímu plnou náhradu objednávky (refundace peněz, nebo zaslání nové zásilky). Nejlepší způsob přepravy pro veškeré výrobky z naší nabídky.

b) Česká pošta - Obyčejné psaní: Cena 50Kč. Ekonomická varianta poštovného pro objednávky nášivek (patchů) nebo samolepek (stickerek). Výrobky budou zaslány v obálce jako obyčejné psaní prostřednictvím České Pošty. Obyčejné psaní nemá číslo pro sledování pohybu zásilky. V případě objednávky rozměrnějších výrobků, než jsou nášivky nelze tento druh dopravy využít. Zásilka zaslaná touto službou není pojištěná a prodávající neručí za ztrátu zásilky, či její poškození způsobené na straně dopravce.

c) Česká pošta - Doporučené psaní: Cena 100Kč. Zásilka je zaslána jako doporučené psaní České Pošty. Zásilka má sledovací číslo, které Vám na vyžádání napíšeme. Vhodný způsob přepravy pro veškeré výrobky z naší nabídky. Zásilka zaslaná touto službou je pojištěna hodnotou 500Kč a prodávající ručí v této výši za ztrátu zásilky, či její poškození způsobené na straně dopravce. Prodávající garantuje kupujícímu náhradu objednávky do výše 500Kč (refundace peněz do výše 500Kč, nebo zaslání nové zásilky do hodnoty 500Kč). 

c) Česká pošta - Program semetrika: Cena: 300Kč. Toto je nadstandardní služba pro zákazníky, kteří musí tajit výdaje za své "radosti" před svou ženou, manželkou, přítelkyní, či zvídavými rodiči, apod. Služba spočívá v tom, že uvnitř balíku s výrobky nebude uložen doklad o zaplacení (ten obdrží kupující e-mailem), ale v balíku bude přiložen průvodní dopis, který bude prostřednictvím "Gratulace k výhře v tipovací soutěži" poskytovat kupujícímu krytí ceny a původu nově pořízeného vybavení :). Zásilka je pojištěná do hodnoty 50.000Kč a v případě ztráty, nebo poškození zásilky prodávající garantuje kupujícímu plnou náhradu objednávky (refundace peněz, nebo zaslání nové zásilky). 

přičemž všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou uvedeny v E-SHOPU.

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3.  Pokud kupující dostane informaci, že zásilka byla předána k přepravě, je tím myšleno předání externímu dodavateli zařizujícímu balení a expedování zásilek. Tato firma předává zásilky přepravci (viz bod 7.1). Od expedice zásilky z výroby má firma na balení zásilek 2 pracovní dny na zabalení zásilky a předání dopravci. Doba přepravy zásilky přepravcem k adresátovi je dána využitou službou přepravce.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5. V případě, že dopravce doručí prodejci zásilku zpět jako nedoručenou, oznámí prodejce tuto skutečnost kupujícímu (adresátovi) telefonicky, nebo e-mailem. Prodávající na žádost kupujícího vypraví zásilku znovu, avšak po uhrazení dodatečných nákladů na dopravu kupujícím.

7.6. Veškerá sdělení prodávajícího ohledně dodání zboží budou kupujícímu doručována na emailovou adresu kupujícího.

7.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7.8. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za termíny doručení ani za jiné problémy s doručením zásilky, které vznikly na straně přepravce.

8. Práva z vadného plnění; odpovědnost prodávajícího, způsob reklamace zboží

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.). Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.3. Kupující zboží podle svých možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přitom přechází na kupujícího převzetím zboží. Obdobný následek nastane v případě, že kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

8.4. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží, po předchozím upozornění, vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, kterou je předání zboží podmíněno.

8.5. V případě, že je kupujícím podnikatel ve smyslu čl. 1.2. písm. b) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje kupujícímu-podnikateli záruku za jakost prodávaného zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající neposkytuje kupujícímu-podnikateli pozáruční servis zboží.

8.6. V případě, že je kupujícím spotřebitel ve smyslu čl. 1.2. písm. a) OP, platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku.

8.7. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  zboží vyhovuje všem požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.).

8.8. Podstatné porušení kupní smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, přičemž pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, nebo
 2. na odstranění vady opravou zboží, anebo
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo
 4. odstoupit od kupní smlouvy.

8.9. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li kupující vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy – viz níže.

8.10. Nepodstatné porušení KUPNÍ smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

8.11. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.12. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

8.13. ZPŮSOB REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující může reklamaci uplatnit zasláním zboží na adresu sídla prodávajícího. Zásilka musí zejména obsahovat:

 1. reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství),
 2. kopii dokladu o koupi,
 3. podrobný popis závady,
 4. dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, tel. číslo, email, atd.),
 5. požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Bez doložení výše uvedených skutečností je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace bude takové oznámení předáno kupujícímu na místě.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Prodávající o přijetí k reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třicet (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buďto telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem této lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem

8.14. Třepení okrajů, ztráta povrchové úpravy kovových dílů, stopa krejčovské křídy či ztráta barvy výrobku není důvodem k reklamaci.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je jakožto správce osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00045923 .

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa kupujícího, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, atd.). Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní při objednávce provedené v E-SHOPU uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pěti (5) let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto OP byly zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.janpavek.com a nabyly platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Ve vztahu ke konkrétní kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím nabývají tyto OP účinnosti v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah řídí výhradně českým právem.

10.3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.

10.4. Prodávají informuje prostřednictvím těchto OP kupujícího-spotřebitele o tom, že veškeré případné spory mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem je možné řešit rovněž mimosoudní cestou (tzv. ADR). V takovém případě je nutné, aby kupující–spotřebitel kontaktoval věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v těchto věcech Česká obchodní inspekce (více na http://www.coi.cz anebo přímo na https://adr.coi.cz). Prodávající však doporučuje všem kupujícím, aby pokud možno v takových případech nejdříve kontaktovali samotného prodávajícího a snažili se takový spor vyřešit bez účasti ČOI.

10.5. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Kupující souhlasí s tím, aby mu bylo doručováno výhradně na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího:

 1. adresa pro doručování: Jan Pávek, Čs. Armády 747, Žamberk, 564 01

 2. adresa elektronické pošty: pavek@janpavek.com

V Žamberku dne 6.2.2018

 

společnost Jan Pávek

 

zastoupená Janem Pávkem, funkce majitel.

 

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

obchodní firma:

IČ:

se sídlem:

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .................................. soudem v .................................. v oddíle .................................., vložka č. ..................................,

email:

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

...............................................................................................................................

 

Číslo smlouvy/daňového dokladu: ..................................

Datum objednání zboží: .....................................

Datum obdržení zboží: .....................................

Jméno a příjmení zákazníka: ......................................

Adresa zákazníka: ....................................................................................................

 

Datum: ......................................

 

Podpis zákazníka:

 

______________________